A. Godan Dooshi Ciri-ciri dari kata kerja ini adalah kata kerjanya selalu berakhiran dengan huruf : U , TSU, SU, BU, GU, RU, MU, NU, KU Example :

Jishoo Keiじしょけい Te Keiてけい Ta Kei た けい Masu Kei ます けい Nai kei  ない け い Imi いみ/ Arti
Au Atte Atta Aimasu Awanai Bertemu
Tatsu Tatte Tatta Tachimasu Tatanai Berdiri
Hanasu Hanashite Hanashita Hanashimasu Hanasanai Berbicara, melepas
Tobu Tonde Tonda Tobimasu Tobanai Terbang
Oyogu Oyonde Oyonda Oyogimasu Oyoganai Berenang
Wakaru Wakatte Wakatta Wakarimasu Wakaranai Mengerti
Yomu Yonde Yonda Yomimasu Yomanai Membaca
Shinu Shinde Shinda Shinimasu Shinanai Mati/Tewas
Kaku Kaite Kaita Kakimasu Kakanai Menulis

Teya Salat