Kata Kerja
Dôshi どうし
Godan Dôshi ごだん どう し
Godan Dôshi berciri akhiran:
1. U

2. TSU

3. SU

4. BU

5. GU

6. RU

7. MU

8. NU

9. KU
Kami Ichidan Dôshi かみ いちだん どうし
Kami Ichidan Dôshi bercri akhiran:

1. IRU
Shimo Ichidan Dôshi しも いちだん どうし
Shimo Ichidan Dôshi berciri akhiran:

1. ERU
Kahen Dôshi かへん  どうし
Kahen Dôshi beciri akhiran:

1. KURU
Sahen Dôshi さへん  どうし
Sahen Dôshi berciri akhiran:

1. SURU

Polly po-cket